Miljö

Be-Ge Lackering AB följer miljöarbete som skall vara målmedvetet och långsiktigt och syfta mot en minimering av utsläpp, som har en negativ påverkan på miljön i vår omvärld. Arbetet med ständiga förbättringar ska leda till minskad belastning på miljön.

DELIT-systemet, d v s. Just in time-leveranser, kan utföras.

Nya miljökrav

De nya miljökrav som gäller för EU från och med 2007 har inte föranlett några åtgärder hos oss, eftersom såväl produktion som val av produkter redan anpassats efter de nya kraven.

DELIT-systemet, d v s. Just in time-leveranser, kan utföras.

Återvinning

Allt förorenat och använt lösningsmedel återvinns i våra båda anläggningar.